Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (2024)

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (1)

domotica&

e-health

bert mulder | lector informatie, technologie en samenleving

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (2)

de contextde technologiehoe nu verder

e-healthcontext | technologie | hoe

domoticaprincipes | workshop

e-healthcontext | technologie | hoe

domoticaprincipes | workshop

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (3)

de contextde technologiehoe nu verdere-health

context | technologie | hoee-health

context | technologie | hoe

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (4)

waarom:de contextwaarom:

de context

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (5)

e-health | waarom

komende decenniumtransformatie van zorg en welzijn:

aanleiding : stijgende kosten | afnemend aantal medewerkers

‘omslag van de klassieke verzorgingsstaat naar een participerende samenleving’

patiënt centraal | eigen regie | eigen verantwoordelijkheid

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (6)

transformatie zorg en welzijn | kosten

bron: centraal bureau voor statistiek | december 2013

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (7)

transformatie zorg en welzijn | demografie

2010

2020 – min 30%

2020 – min 50%

minder professionals beschikbaar:overheid – de helft van de ambtenarenonderwijs – de helft van de docentenzorg – de helft van artsen, verpleegkundigen en verzorgenden?

2009

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (8)

transformatie zorg en welzijn | participerende samenleving

het organiseren van zelforganisatie:

toerusten van burgers, cliënten en patiënten

e-health als middel

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (9)

e-health is een belangrijk element in de transitie van zorgnaar meer eigen regie en eigen verantwoordelijkheid

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (10)

wat:e-health

wat:e-health

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (11)

e-health | definitie

‘het gebruik van digitale middelen om gezondheid en zorg te ondersteunen en verbeteren’

professionals cliëntenorganisaties samenleving

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (12)

e-health | definitie

professionals cliëntenorganisaties samenleving

I II III

‘het gebruik van digitale middelen om gezondheid en zorg te ondersteunen en verbeteren’

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (13)

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (15)

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (16)

e-health | mogelijkheden van technologie

otoscoop

endoscoop glucosemeter bloeddruk meter

laryngoscoop

ophtalmoscoop

EEG

smartphones als platform

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (17)

e-health | mogelijkheden van technologie

ICT: kleiner en persoonlijker

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (18)

e-health | mogelijkheden van technologie

alivecor mobile ECGpracticefusion EMR

healthwatch 12 lead ECG shirt

realtime meten en weten

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (19)

e-health | mogelijkheden van technologie

glucovation sugarsenz EEG/ECG bewegings afwijking

2 infuuspompen / smartphone bestuurd

op, aan en in het lichaam

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (20)

e-health | mogelijkheden van technologie

integratie door standaarden op consumenten platforms?

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (21)

e-health | mogelijkheden van technologie

intelligentie toevoegen

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (22)

e-health | mogelijkheden van apps

monitoringregistrerenhulpmedicatieverzorgingzorg

monitoringregistrerenhulpmedicatieverzorgingzorg

lichamelijkemotioneelcognitieftherapie

lichamelijkemotioneelcognitieftherapie

spraakhandelingengeheugenfunctie steun

spraakhandelingengeheugenfunctie steun

radio en tvnieuwsmuziekspelletjesontspanning

radio en tvnieuwsmuziekspelletjesontspanning

netwerkenzoekenvindenselecterenwaarderen

netwerkenzoekenvindenselecterenwaarderen

coördinatieagendafinanciënovereenkomsten

coördinatieagendafinanciënovereenkomsten

communicatiedossierbeeldcommunicatiechat

communicatiedossierbeeldcommunicatiechat

kennisvoorlichtinginstructie

kennisvoorlichtinginstructie

zorgen: proces

zorgen: inhoudelijk

1.000.000+ 900.000+

een veelheid aan apps

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (23)

e-health | mogelijkheden van webdiensten

therapietrouw en medicijnen: apps en diensten

een veelheid aan webdiensten

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (24)

e-health | gebruikers en contexten

clientzorgver-lener(s)

digitalemiddelen

I II III

zorg uitvoeringzorg uitvoering

zorg proceszorg proces

zorg ondersteuningzorg ondersteuning

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (25)

hoehoe

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (26)

denken over e-health | eenvoud

de mogelijkheden en ontwikkelingen van e-health lijken onoverzichtelijk…

…maar denken over ICT en e-health kan in eenvoudige modellen

eenvoudige schema’s maken het mogelijk omontwikkelingen in een kader te plaatsen

en goede vragen te stellen

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (27)

denken over e-health | doel en middel bepalen

bepaal doel en middelen

waar ben ik: in welke zorgcontext

wat mis ik / wat wil ik: welk doel wil ik bereiken

wat kan technologie: welke mogelijkheden zijn er

wat ga ik doen: hoe ga ik het gebruiken

je hoeft deze vragen niet altijd zelf te kunnen beantwoordenmaar het beantwoorden kunnen organiseren

en de resulterende antwoorden kunnen begrijpen

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (28)

denken over e-health | aspecten van ICT

‘computer’

geheugen

input output

uitgaande van dit eenvoudige model betekent ‘digitalisering in de zorg’:

steeds meer digitale input uit fysieke processensteeds krachtiger digitale verwerking en analyse van die inputs

steeds grotere digitale opslagsteeds betere en begrijpelijker digitale output

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (29)

denken over e-health | aspecten van ICT

techniek: computers en communicatie

diensten

data, gegevens, informatie

gebruikers

netwerken

uitgaande van dit eenvoudige moet elke ICT oplossing leiden tot de volgende vragen:

zijn we technische en netwerk mogelijkheden van voldoende kwaliteitwelke gegevens worden gebruikt, hoe bewaren en bewerken we die

welke toepassingen zijn er nodig om gebruikers te bedienenwelke doelstellingen hebben de verschillende gebruikers

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (30)

de contextde technologiehoe nu verderdomotica

principes | workshopdomotica

principes | workshop

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (31)

de contextde technologiehoe nu verder

wat isdomotica

wat isdomotica

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (32)

“Zorgdomotica omvatten de toepassing van sensoren en communicatietechnologie in de woning of andere

verblijfsruimte ter ondersteuning van de zorg aan de cliënt.”

bron: domotica in de langdurige zorg, RIVM

huisdom us

automatiseringtelema tica

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (33)

denken in technische functies:

kijken en luisteren op afstandomgeving bewaken

ondersteunen

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (34)

denken in ‘zorg’ functies:

gemak / comfortveiligheid

efficiënt energiegebruikbeheer op afstandfunctie-vervanging

functie-ondersteuning

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (35)

sensoren verwerking actuatoren

omgeving ‘voelen’omgeving ‘voelen’ handeling ‘uitvoeren’handeling ‘uitvoeren’

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (36)

verwerkingverwerkinghoren microfoonmicrofoon

trillingtrilling

voelen temperatuurtemperatuur

open / dicht contactenopen / dicht contacten

zien beweging (PIR)beweging (PIR)

lichtlicht

videovideo

deur open/dichtdeur open/dicht

gordijn open/dichtgordijn open/dicht

aan/uit schakelenaan/uit schakelen

dimmendimmen

verwarming schakelenverwarming schakelen

luidsprekerluidspreker

… …

sensoren verwerking actuatoren

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (37)

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (38)

domotica voor verpleegkunde:

de producten

de workshop

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (39)

domotica producten voor de workshop

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (40)

domotica producten voor de workshop

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (41)

domotica producten voor de workshop

opdracht 1:zorg er voor dat je een SMS ontvangt als de deur opengaat

opdracht 2:“Mevrouw leidt aan dementie, kan

gedesoriënteerd en verward zijn. Ze heeft neiging tot dwalen.

Installeer een oplossing die waarschuwt als dat dreigt te gebeuren”

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (42)

domotica producten voor de workshop

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (43)

domotica producten voor de workshop

deursensor

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (44)

domotica producten voor de workshop

stappen in de workshop:

e-centre activeren

sensoren aanmelden

alarm instellen

contactpersoon toevoegen

SMS laten sturen

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (45)

doel van de workshop

wat leer je in de workshophet principe van domotica begrijpen

ervaring hebben in eenvoudige installatie zorgsituatie kunnen vertalen in domotica oplossing

met als doeleen partner kunnen zijn

in gesprek met een leverancierin gesprek met een patient

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (46)

domotica&

e-health

bert mulder | lector informatie, technologie en samenleving

Hhs verpleegkunde e health 2014 - [PPT Powerpoint] (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Ray Christiansen

Last Updated:

Views: 5523

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Ray Christiansen

Birthday: 1998-05-04

Address: Apt. 814 34339 Sauer Islands, Hirtheville, GA 02446-8771

Phone: +337636892828

Job: Lead Hospitality Designer

Hobby: Urban exploration, Tai chi, Lockpicking, Fashion, Gunsmithing, Pottery, Geocaching

Introduction: My name is Ray Christiansen, I am a fair, good, cute, gentle, vast, glamorous, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.